Premis

Premi Empresa Jove

Premi a l’empresa innovadora de fins a 5 anys d’activitat amb una dotació econòmica de 12.000 €.

 

Premi Empresa Avança

Premi a l’empresa de més de 5 anys d’activitat que destaqui per la seva trajectòria i capacitat d’adaptació als canvis i a les noves oportunitats, amb una dotació econòmica de 20.000 €.

 

El jurat es reserva el dret d’atorgar dos accèssits per a cada categoria, valorat en 5.000 € cadascun.

L’import dels premis està subjecte a la retenció establerta per la normativa fiscal vigent.

Les empreses premiades hauran de presentar els certificats d’Hisenda i de la Seguretat Social que acreditin que no tenen cap deute amb aquestes administracions.

Si en el termini d’un mes, a comptar des de l’atorgament del premi, no s’ha presentat la justificació documental de la subvenció, s’entendrà que l’empresa beneficiària hi renuncia.

 

Assessorament Innovacat

Pla d’acompanyament en la gestió empresarial de 20 hores de consultoria de la mà d’un professional expert. En total, s’atorgaran 5 plans d’acompanyament.

El pla d’acompanyament s’haurà d’iniciar l’any en curs. En cas contrari, s’entendrà que l’empresa beneficiària hi renuncia. Per participar en aquest premi caldrà indicar-ho en el full de sol·licitud.

Per tal de classificar l’empresa a la categoria Jove o Avança, es prendrà com a referència la data d’inici d’activitat de l’empresa. S’entendrà com a data d’inici d’activitat la que consti com a data d’alta a la declaració censal d’Hisenda de l’activitat principal de l’empresa.

En cas de canvi de forma jurídica, es considerarà data d’inici d’activitat la primera sempre i que es mantingui la mateixa activitat inicial o es justifiqui que no hi ha canvis substancials.